Privacyverklaring. Amsterdam Trade Bank behandelt uw gegevens met zorg.

Amsterdam Trade Bank N.V. (hierna: ATB) zet zich volledig in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. ATB ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon (bijv. uw contactinformatie, BSN nummer, identificatiedocumenten, banksaldo, IP adressen of login bestanden). ATB kan naar uw persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u een webform invult via de website, een dienst van ATB af wilt nemen, of als u Internetbankieren gebruikt.

Waarom verwerkt ATB persoonsgegevens??

 • ATB verwerkt uw persoonsgegevens in diverse interne processen. Op deze manier kan ATB u zo efficiënt en effectief mogelijk haar diensten aanbieden:
 • ATB verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en overeenkomsten met haar klanten uit te voeren (bijv. het activeren van een spaarrekening, het aangaan van een lening, het onderhouden van haar klantrelaties en het verwerken van financiële transacties voor klanten).
 • ATB verwerkt persoonsgegevens in verband met interne analysedoeleinden en productontwikkeling. Dit stelt ATB in staat om haar bankproducten, diensten en websites continue te verbeteren.
 • ATB verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) klanten voor communicatie- en marketingdoeleinden.
 • ATB registreert persoonsgegevens om aan (internationale) wet- en regelgeving te kunnen voldoen, bijvoorbeeld in het geval van klantidentificatie (Wet op de identificatieplicht) en klantidentificatie en - verificatie om bijvoorbeeld witwassen te voorkomen.
 • ATB gebruikt persoonsgegevens voor veiligheidsdoeleinden om fraude en eventuele vervolgschade in relatie tot haar dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen.

Het verwerken van persoonsgegevens door ATB wordt op de volgende rechtsgrondslagen gebaseerd: voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ATB en klant; op basis van een gerechtvaardigd belang van ATB; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ATB rust.

Persoonsgegevens ontvangen van derden??

ATB maakt gebruik van diverse externe bronnen om aanvullende informatie over haar klanten te verkrijgen voor klantidentificatie en voor screeningsdoeleinden. Dit zijn enerzijds partijen die vanuit wettelijk grondslag informatie bijhouden en commercieel beschikbaar stellen zoals de Kamer van Koophandel en anderzijds commerciële bronnen zoals Dow Jones, Bloomberg en Bureau van Dijk.

Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?

ATB zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden enkel op basis van wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan belastingdiensten, toezichthoudende instanties en overige overheden of op basis van eerder (contractueel) met u overeengekomen grondslagen.

Het is mogelijk dat ATB derde partijen inhuurt om uitvoering te geven aan haar dienstverlening. Deze partijen kunnen (gedeeltelijk) toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in die gevallen dat deze derde partijen voldoen aan dezelfde juridische- en veiligheidsvoorschriften die ook van toepassing zijn op ATB.

Uw persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG. Dit kan zijn binnen de EU of landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie. In enkele gevallen is dit buiten de EU, maar in alle gevallen conform het vastgestelde kader van de AVG.   

Bewaartermijnen

ATB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor ATB uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met ATB of als benodigd in verband met fiscaal juridische verplichtingen (gemiddeld 5 – 7 jaar) na afloop van de overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

Hieronder staan uw rechten vermeld in relatie tot het verwerken van uw persoonsgegevens door ATB.

 • Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door ATB worden verwerkt.
 • Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
 • Recht om bezwaar te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden.
 • Recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht om uw verwerkte persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere data verwerker in een standaard gestructureerd data format.
 • Recht om in het geval van profiling of geautomatiseerde besluitvorming met juridische consequenties niet enkel afhankelijk te zijn van deze geautomatiseerde processen. In deze gevallen heeft u het recht om uw mening kenbaar te maken, het oneens te zijn met de uitkomst en heeft u het recht om de uitkomst van het proces te laten beoordelen door een medewerker.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Data Privacy Officer (DPO) van ATB: dpo@atbank.nl. ATB zal uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Contactgegevens

Als u ondanks de inspanning van ATB en de hierboven beschreven rechten een privacy gerelateerde vraag of klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer (DPO), of kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postadres
Amsterdam Trade Bank N.V.
Antwoordnummer 11933
1000 VM Amsterdam

Bezoekadres
Amsterdam Trade Bank N.V.
World Trade Center Tower
Tower I, Level 6
Strawinskylaan 1939
1077 XX Amsterdam

Informatie van de Autoriteit persoonsgegevens en de AVG kunt u ook hier vinden.

U kunt terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met onze handelwijze, dan kunt u een klacht indienen bij onze bank. De ervaring leert dat in de meeste gevallen klachten tot volle tevredenheid door Amsterdam Trade Bank afgehandeld worden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de behandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). De adresgegevens zijn: Kifid Postbus 93257 2509 AG Den Haag. 

Contact

Vragen? ATB helpt u graag.

Adres en Openingstijden